Janett-Kolodzynski

Janett Kolodzynski

Head of Key Accounts BUS